Regulamin sklepu internetowego www.axis-online.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy używający domeny www.axis-online.pl (niżej „sklep”) jest przedsiębiorstwo Axis Jacek Lang z siedzibą w Poznaniu (61-507), ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 170/2 (NIP 7781216341, REGON 630269728), wpisane do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (niżej „właściciel sklepu”).
 2. Kontakt ze sklepem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej (axis@axis-online.pl) lub telefonicznie (+48608270443).
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki klientów oraz podmiotu prowadzącego sklep.
 4. Klienci są zobowiązani do przestrzegania autorskich praw majątkowych.
 5. Właściciel sklepu zobowiązuje się bezpiecznie przechowywać i przetwarzać dane osobowe klientów. Zasady przetwarzania danych osobowych stanowią integralną część tego regulaminu (są podane w części X).

II. Definicje użytych pojęć

Następujące pojęcia stosuje się w tym regulaminie w podanych obok znaczeniach:

 • klient — każdy podmiot kupujący w sklepie prowadzonym na stronie www.axis-online.pl; nazwę tę stosuje się w odniesieniu zarówno do osób fizycznych (konsumentów), jak i do osób prawnych
 • użytkownik — dowolny podmiot używający internetu, który wejdzie na stronę sklepu
 • dni robocze — dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Wymogi techniczne i informacje

1. Aby korzystać ze stron internetowych sklepu, klient musi mieć:

 • urządzenie umożliwiające przesyłanie danych teleinformatycznych i dostęp do internetu
 • skrzynkę poczty elektronicznej.

2. Sklep nie korzysta z plików cookies.

IV. Składanie i realizacja zamówień

 1. Z wyjątkiem awarii niezawinionych przez sklep i niezbędnych przerw technicznych zamówienia można składać każdego dnia o dowolnej porze.
 2. Składając zamówienie, klient akceptuje regulamin sklepu. Akceptacja regulaminu oznacza złożenie oświadczeń o:
 • dobrowolnym korzystaniu z usług sklepu
 • podaniu danych zgodnych z prawdą.
 1. Sklep potwierdza pocztą elektroniczną otrzymanie zamówienia, podając istotne dane dotyczące zakupu, lub dołącza do zamówionego towaru potwierdzenie transakcji w formie paragonu albo faktury VAT.
 2. Przebieg składania zamówienia wygląda następująco:
 • wybór towaru przez dodanie go do koszyka
 • wprowadzenie danych do formularza
 • wybór formy dostawy i płatności
 • zatwierdzenie zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę”.
 1. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia nie później niż dwa dni robocze od otrzymania go, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez klienta.

V. Forma płatności

 1. Sklep oferuje następujące formy płatności:
 • przedpłata za pomocą przelewu na rachunek bankowy właściciela sklepu
 • serwis Przelewy24.
 1. Sklep wystawia paragony fiskalne. Jeśli klient chce otrzymać fakturę VAT, proszony jest o poinformowanie o tym i podanie numeru NIP.

VI. Ceny

 1. Ceny produktów oferowanych na stronie sklepu podane są w złotych. Cena obejmuje podatki i jest końcową ceną produktu, tzn. nie dochodzą do niej żadne ukryte opłaty. Cena towaru widoczna przed dodaniem go do koszyka nie obejmuje kosztów przesyłki, które ukazują się przy wyborze formy dostawy.
 2. Ostateczna cena realizacji zamówienia, wiążąca sklep i klienta, to cena towaru podana na stronie sklepu oraz koszt dostawy.
 3. Całkowity koszt realizacji zamówienia (cena towaru i koszt przesyłki) jest widoczny przed zatwierdzeniem zakupu przyciskiem „Kupuję i płacę”.

VII. Dostawa

 1. W ciągu trzech dni roboczych od złożenia zamówienia sklep wysyła zamówione publikacje, wykorzystując do tego ekonomiczny albo priorytetowy list polecony, paczkę dostarczaną przez Pocztę Polską albo przesyłkę kurierską.
 2. Przyjmuje się, że zamówienie złożone po godzinie 12 zostało złożone w następnym dniu roboczym.
 3. Maksymalny termin dostawy wynosi 30 dni. Jeżeli klient nie otrzyma towaru w tym czasie, może odstąpić od umowy.
 4. Sklep odpowiada za utratę lub uszkodzenie zamówionego towaru do chwili dostarczenia go klientowi.
 5. Przy odbiorze przesyłki klient może sprawdzić towar i w przypadku dowolnej szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Protokół nie jest warunkiem koniecznym reklamacji ani odstąpienia od umowy.
 6. Sklep dostarcza towary na terenie Polski. Dostawa poza granice Polski jest możliwa wyłącznie po skontaktowaniu się przez klienta ze sklepem przed złożeniem zamówienia i ustaleniu m.in. możliwości realizacji takiego zamówienia, sposobu dostawy i opłaty za nią oraz możliwych ceł lub innych opłat.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny. Należy w tym celu w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego towaru złożyć odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej, wysyłając je na adres Axis Jacek Lang, 61-507 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 170/2 albo na adres poczty elektronicznej axis@axis-online.pl.
 2. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać podany tu przykładowy formularz odstąpienia od umowy.
 3. Konsument jest zobowiązany niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, przesłać zwracany towar na adres Axis Jacek Lang, 61-507 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 170/2.
 4. Gdy konsument odstępuje od umowy, pokrywa koszty przesyłki zwracanego towaru.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Jeżeli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, sklep zwróci otrzymaną od niego sumę w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia od odstąpienia od umowy (sklep w takiej sytuacji zwraca cenę towaru i równowartość najtańszej z oferowanych form jego doręczenia; kwestie zwrotu kosztów poniesionych przez klienta reguluje Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). Sklep dokonuje zwrotu tej sumy na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta lub stosuje metodę zapłaty wykorzystaną przez niego przy składaniu zamówienia.
 7. Sklep może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 9. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdy przedmiotem transakcji jest dostarczenie treści cyfrowych, których nie zapisano na nośniku materialnym (e-booka). W takiej sytuacji sklep informuje konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy, a ponadto konsument zostaje poproszony o wyrażenie na to zgody.

IX. Prawo konsumenta do rękojmi

 1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad. Z tego powodu przez 24 miesiące od dostarczenia produktu sklep ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. Jeśli konsument zgłosi wadę produktu w ciągu 12 miesięcy od dostawy, należy domniemywać, że wada istniała już w momencie wysłania towaru. W razie dostrzeżenia wady po upływie 12 miesięcy od dostawy konsument jest zobowiązany wykazać, że istniała ona w chwili wysłania towaru przez sklep. Odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi regulują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Reklamację składaną na podstawie odpowiedzialności sklepu z tytułu rękojmi należy przesłać na adres Axis Jacek Lang, 61-507 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 170/2 albo na adres poczty elektronicznej axis@axis-online.pl.
 3. Składając reklamację, konsument powinien dokładnie opisać wadę, podać datę jej wystąpienia oraz numer zamówienia, określić własne żądanie i podać dane do kontaktu.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy konsument wiedział o wadzie, zawierając umowę kupna.
 5. Sklep jest zobowiązany rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania jej od konsumenta.
 6. Jeżeli w terminie podanym w poprzednim punkcie sklep nie poinformuje konsumenta, jak rozpatrzono reklamację, uznaje się, że została rozpatrzona na korzyść konsumenta.
 7. Gdy reklamacja jest zasadna, konsument może zażądać wymiany towaru na nowy albo obniżenia ceny. Istnieje też możliwość odstąpienia od umowy; wtedy sklep zwróci konsumentowi kwotę, którą od niego otrzymał. Nie można odstąpić od umowy w przypadku wady nieistotnej.
 8. Odpowiedź ws. reklamacji sklep wysyła na adres podany przez konsumenta.
 9. Sklep wystawia poświadczenie zwrotu świadczenia.
 10. Gdy klientem jest przedsiębiorca, nie obowiązuje odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi.

X. Kwestie dotyczące danych osobowych klientów

 1. Dane osobowe, które klienci przekazują podczas składania zamówień w sklepie www.axis-online.pl są przetwarzane przez podmiot prowadzący sklep, czyli przedsiębiorstwo Axis Jacek Lang z siedzibą w Poznaniu (61-507), ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 170/2 (NIP 7781216341, REGON 630269728), wpisane do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podmiot ten jest administratorem danych osobowych w rozumieniu zgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (niżej „RODO”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych oznacza wszelkie operacje dokonywane z użyciem danych osobowych, tzn. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, szczególnie operacje przeprowadzane w systemach informatycznych.
 3. Dane osobowe przekazane sklepowi przez klienta są przetwarzane na potrzeby księgowości oraz w celu kontaktowania się z klientem w związku z zawarciem umowy i jej realizacją. Dane mogą także zostać wykorzystane do przesyłania klientowi informacji handlowych i marketingowych, jeżeli ten uprzednio się na to zgodził. Podmiot prowadzący sklep przetwarza udostępnione mu dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, księgowe. Dane osobowe są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy zawartej przez strony, a później w celu wypełniania obowiązków nakładanych przez przepisy prawa (szczególnie regulujących kwestie opodatkowania i rachunkowości).
 5. Klient może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych z wyjątkiem sytuacji dotyczących obowiązków nakładanych przez przepisy prawa.
 6. Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi w organie nadzorczym.
 7. Klient ma prawo uzyskać dostęp do dotyczących go danych osobowych, a także je sprostować, żądać usunięcia i ograniczenia przetwarzania, wnosić sprzeciw i dane przenosić.
 8. Powierzone mu dane osobowe klientów podmiot prowadzący sklep przechowuje i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – od dnia 25 maja 2018 r.; Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.); Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).

XI. Pozostałe

 1. Klient może skorzystać z pozasądowej metody rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Do polubownego rozwiązywania sporów elektronicznie można użyć np. unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Więcej informacji o rozstrzyganiu sporów za pomocą mediacji można znaleźć na stronie http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc.
 3. Gdy klientem sklepu jest przedsiębiorca, wszelkie spory z powodu postanowień regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane najpierw polubownie przez strony w drodze negocjacji lub mediacji, a jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby podmiotu prowadzącego sklep.